หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยเก่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า
ศูนย์การเรียนรู้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเก่า
“ พัฒนาแหล่งน้ำ มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย รายได้พอเพียง
แหล่งวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์
สังคมน่าอยู่ สู่ประชาธิปไตย ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
นายชินภัทร พันธุ์หวยพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ายินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อ โทร : 0-5653-1763
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
No Gift Policy // ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
 
 


รับมอบเกียรติบัตร ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย [ 18 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอุทั [ 23 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 10 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนกา [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จัดทำร่าง [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


การอบรมให้ความรู้ตามหลัก 5ส เพื่อสร้างวัดสวยด้วยความสุข และร่วมทำกิจกรรม Big cle [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


อบรมให้ความรู้ตามหลัก 5ส เพื่อสร้างวัดสวยด้วยความสุข ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้ [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 10 


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช [ 13 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการสืบสานประประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
 
กลุ่มตะกร้าหวายเทียม
 
วัดแจ้ง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ต.ค. 2553
 
 
 
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค โดยบูรณาการความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
 
กลยุทธ์

สร้างระบบป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ
ป่าไม้ และป่าชุมชน

จัดการขยะ มลพิษ ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล และมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตร และอาหารปลอดภัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
กลยุทธ์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และมีกลไกการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงนิเวศโดยชุมชน

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสินค้า OTOP

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้สินค้า และบริการของชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
 
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
กลยุทธ์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และสาธารณสุขในท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการเป็นประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
การเมือง การบริหาร
 
กลยุทธ์

พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถ ในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและบริการ

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-048-5917
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ : 056-531-763
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
  จำนวนผู้เข้าชม 23,522,509 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10