หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต \"คนไทยไม่ทนต่อทุจริต (Zero Tolerance) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อทุจริต (Zero Tolerance) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
   1     (2)     3      4