หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต \"คนไทยไม่ทนต่อทุจริต (Zero Tolerance) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3