หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า
ศูนย์การเรียนรู้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเก่า
“ พัฒนาแหล่งน้ำ มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย รายได้พอเพียง
แหล่งวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์
สังคมน่าอยู่ สู่ประชาธิปไตย ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
นายสัญญา ฟักเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ายินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อ โทร : 0-5653-1763
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
6
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดให้กั [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดให้กั [ 13 พ.ค. 2562 ]

 

กระบะกล้วยไม้
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.อุทัยเก่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  คุณภาพชีวิตของประชาชน
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ต.ค. 2553
 
 
 
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุง [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริกา [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน [ 6 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินแจง มอบหน้ากากผ้า ให้ประชาชนในเขตตำบลเนินแจง [ 6 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 102 
อบต.เนินแจง การประชุมข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ [ 6 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 89 
อบต.เนินแจง จุดตรวจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- [ 6 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5746 อุท [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการโครงการขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายโรงสี-บ้านนายพบ ขยันกสิกรรม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนเรียบคันคลองวังหน้าศาล ม.11 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
 
     
 
 
 
วัดแจ้ง
วัดหัวเมือง
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 193 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เเละกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
การประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลการปฏิบัติงานเเละการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (15 มี.ค. 2563)    อ่าน 773  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 1918  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 524  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 526  ตอบ 0  
 


 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-962-4539
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ : 056-531-763
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
  จำนวนผู้เข้าชม 3,076,971 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10