ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.อุทัยเก่า
 
 
 
     

 
 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรืิ่องหลักเกณฑ๋์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
 
ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
 
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 137 
 
แบบสำรวจการพยากรณ์แนวโน้มความคิดเห็นประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 189 
 
การกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียนและการกำหนดการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
 
การดำเนินการป้้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
 
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 107 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [538]
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จ.อุทัยธานี โทร : 056-531-763
  จำนวนผู้เข้าชม 580,710 เริ่มนับ 20 ต.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution